Rejestr SCIP dla substancji i wyrobów – nowy obowiązek od stycznia 2021 r.

SCIP to obowiązkowy unijny rejestr, który od stycznia 2021 r. dotknie wielu producentów substancji chemicznych, komponentów oraz gotowych produktów.


System sprowadza się do wymogu rejestracji do 5 stycznia 2021 r. wszystkich modeli, które zawierają substancje niebezpieczne zawarte w tzw. liście kandydackiej z unijnego „kodeksu o chemikaliach”, czyli z rozporządzenia REACH. Celem SCIP jest zapewnienie możliwości śledzenia takich substancji w całym łańcuchu dostaw. Oznacza to, że znajdą się w nim informacje dostarczone przez producentów substancji, producentów komponentów oraz producentów sprzętu. Obowiązek uwarunkowany jest jednym kryterium – czy produkt zawiera którąkolwiek z blisko 400 substancji w stężeniu powyżej 0,1% wagi. 

 Who needs to notify to the SCIP database?

Informacje do ECHA muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby,
  • unijni importerzy,
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzające je do obrotu.

Obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom.

UWAGA Baza danych SCIP nie nakłada obowiązków na podmioty zajmujące się odpadami. 

Udostępnia im dodatkowe dane w celu wspierania sektora odpadów w doskonaleniu obecnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i promowania wykorzystywania odpadów jako zasobów.

Przepisy krajowe odnoszące się do bazy danych SCIP są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych – w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730139#12730139

 Proponowany obowiązek i możliwość nałożenia sankcji za jego niezrealizowanie zaistnieje dopiero po wejściu w życie projektowanych regulacji.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-105-21

Zachęcamy do przygotowywania się do rejestracji, sprawdzenia jak wygląda baza i jakie dane są w niej wymagane.

Więcej informacji

Przewodnik w polskiej wersji językowej Tutaj

https://echa.europa.eu/pl/scip
https://echa.europa.eu/pl/scip-suppliers-of-articles

szkolenie SCIP workshop on hazardous substances in articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *