Nowe poziomy odzysku i recyklingu dla Porozumień

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa 

Dz.U. 2018 poz. 2310


Rozporządzenie do pobrania

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zrezygnowano z dotychczasowego podziału opakowań wielomateriałowych ze względu na dominujący rodzaj materiału. Wskazanie tylko jednego rodzaju opakowania ma na celu uproszczenie obliczania poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych. Zmiana ta wynika m.in. z możliwości rozliczania opakowań wielomateriałowych dowolnym odpadem opakowaniowym wielomateriałowym bez względu na rodzaj materiału dominującego w tym opakowaniu.

Z kolei dodana w załączniku nr 2 projektu rozporządzenia pozycja 8 – „pozostałe” pozwoli na określenie poziomu odzysku i recyklingu dla rzadko występujących opakowań środków niebezpiecznych wykonanych z materiałów innych niż wymienione w pozycjach 1-7. Opakowania te były dotychczas objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu, ale był problem z określeniem wymaganych dla nich poziomów. Natomiast zmiana brzmienia pozycji 7 z dotychczasowego „opakowań wielomateriałowych” na „wielomateriałowe” jest dostosowaniem do zmiany tytułu kolumny, w której wymieniono opakowania środków niebezpiecznych, dla których określono poziomy odzysku i recyklingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *